Pałac Wierzbiczany

Fundusze Europejskie


Planowane efekty:

Ponieważ przedsięwzięcie nie zalicza się do tzw. dużych projektów, analiza kosztów i korzyści będzie oparta na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu, czyli na opisie istotnych gospodarczych i społecznych efektów projektu.

Do bezpośrednich pozytywnych efektów społeczno-ekonomicznych przedsięwzięcia można zaliczyć:

  • wprowadzenie nowej usługi,
  • wzrost kompetencji i doświadczenia personelu.
  • wzrostu zatrudnienia o jedną osobę stałego personelu.

Wartość projektu: 63.157,87 PLN